Ερευνητικές δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Antonio Garcia-Belmar, José Ramón Bertomeu-Sánchez, Anders Lundgren, & Manolis Patiniotis, «Introduction: Scientific and Technological Textbooks in the European Periphery», σελ. 657-665.
Bernadette Bensaude Vincent, «Textbooks on the Map of Science Studies», σελ. 667-670.
Ana Carneiro, Maria Paula Diogo, & Ana Simões, «Communicating the New Chemistry in 18th Century Portugal: Seabra’s Elementos de Chimica», σελ. 671-692.
José Ramón Bertomeu-Sánchez & Antonio Garcia-Belmar, «Pedro Gutiérrez Bueno’s Textbooks: Audiences, Teaching Practices and the Chemical Revolution», σελ. 693-712.
Raffaella Seligardi, «Views of Chemistry and Chemical Theories: A Comparison between Two University Textbooks in the Bolognese Context at the Beginning of the 19th Century», σελ. 713-737.
Anja Skaar Jacobsen, «Propagating Dynamical Science in the Periphery of German Naturphilosophie: H. C. Ørsted’s Textbooks and Didactics», σελ. 739-760.
Anders Lundgren, «The Transfer of Chemical Knowledge: The Case of Chemical Technology and its Textbooks», σελ. 761-778.
Gábor Palló, «Encyclopedia as Textbook», σελ. 779-799.
Manolis Patiniotis, «Textbooks at the Crossroads: Scientific and Philosophical Textbooks in 18th Century Greek Education», σελ. 801-822.
Georgia Petrou, «Translation Studies and the History of Science: The Greek Textbooks of the 18th Century», σελ. 823-840.
Irina Gouzevitch, «The Editorial Policy as a Mirror of Petrine Reforms : Textbooks and Their Translators in Early 18th Century Russia», σελ. 841-862.
Kathryn M. Olesko, «Science Pedagogy as a Category of Historical Analysis: Past, Present, and Future», σελ. 863-880.

  • Μανώλης Πατηνιώτης, Έθνος, επιστήμη, ταυτότητες. Η ιστοριογραφία της επιστήμης στην περιφέρεια της Ευρώπης. Εισαγωγή και επιμέλεια αφιερώματος στο περιοδικό Νεύσις 2006, 15. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κείμενα:

Μανώλης Πατηνιώτης, «Έθνος, επιστήμη, ταυτότητες. Η ιστοριογραφία της επιστήμης στην περιφέρεια της Ευρώπης», σελ. 3-16.
Ana Simões, Ana Carneiro, Maria Paula Diogo, «Η ιστοριογραφία της επιστήμης στην Πορτογαλία μέσα από τη μελέτη τεσσάρων πηγών του 20ού αιώνα», μετάφραση Α. Σπανάκη, σελ. 17-39.
Berna Kılınç, «Η Ιστορία της Επιστήμης ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα», μετάφραση Μ. Πατηνιώτης, σελ. 40-49.
Agustí Nieto-Galan, «Η ιστορία της επιστήμης στην Ισπανία. Το αυτοκρατορικό παρελθόν, οι περιφέρειες και η συγκρότηση του σύγχρονου κράτους», μετάφραση Μ. Πατηνιώτης, σελ. 50-74.
Ernst Homburg, «Όρια και ακροατήρια των εθνικών ιστοριών της επιστήμης. Σκέψεις με αφορμή την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ολλανδία», μετάφραση Α. Σπανάκη, σελ. 75-109.


ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

  • «Ρήγας Βελεστινλής» (1998), «Ευγένιος Βούλγαρης» (2001 με τη Β. Σπυροπούλου), «Νικηφόρος Θεοτόκης» (2001): Βιογραφικές καταχωρίσεις στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Ελληνομνήμων.
  • «Boltzmann, Ludwig» (2003): Βιογραφική καταχώριση στο Oxford Companion to the History of Modern Science (επιμέλεια J.L. Heilbron), Oxford University Press, Oxford-New York, σελ. 105-106.
  • «Newtonianism» (2005): στο New Dictionary of the History of Ideas, (επιμέλεια Maryanne Horowitz), Charles Scribner’s Sons, Detroit, τόμ. 4, σελ. 1632-1638.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ